Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de door Telesur geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door Telesur worden onderhouden, zijn louter informatief en voor het gemak van de bezoeker opgenomen. Telesur staat niet in voor de inhoud en het functioneren van die sites, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Wij verzoeken u deze voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van de website(s) van Telesur, gaat u akkoord met deze disclaimer. 

Het gebruik van de website van Telesur geschiedt voor eigen rekening en risico. De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Telesur verleent u binnen de grenzen van deze voorwaarden een persoonlijk recht om de gegevens en bestanden op onze website te bekijken. Het doel hiervan is om via Telesur in contact te komen met werkzoekenden, (potentiële) opdrachtgevers van Telesur en/of (potentiële) werkgevers. De website van Telesur bevat afgeschermde gedeeltes die enkel met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord toegankelijk zijn. Wanneer wij u niet expliciet een gebruikersnaam en/of wachtwoord hebben verstrekt, dan wel op een andere manier toestemming hebben verleend, is het u niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op onze site en de daarin opgenomen gegevens en bestanden te openen en/of (onrechtmatig) te gebruiken. Daarnaast is het u niet toegestaan om met een gebruikersnaam en/of wachtwoord van een ander op onze site in te loggen.   

Onze disclaimer is opgesteld in mei 2018. De inhoud van deze disclaimer, onze privacyverklaring en cookieverklaring kunnen onaangekondigd worden aangepast. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op onze website zijn gepubliceerd. Deze disclaimer is ook beschikbaar in andere talen. Mocht er ondanks de zorg die wij hieraan hebben besteed toch een verschil zijn tussen de anderstalige en Nederlandse versie, dan is de Nederlandstalige disclaimer te allen tijde leidend. 

Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze tekst.

Aansprakelijkheid

De website www.telesur.nl is met de meest mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen garanties worden gegeven met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Telesur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Aan de gegevens en het beeldmateriaal op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Telesur is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van de website, waardoor de functionaliteit niet toegankelijk is. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, bots, Trojaanse paarden enzovoort indien deze, ondanks onze voorzorgsmaatregelen, op onze website, de daarop geplaatste gegevens en bestanden en/of gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is dan ook uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf, derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van onze website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen ons als gevolg hiervan. Mochten wij betrokken raken bij een geschil als gevolg van uw gebruik van onze website, dan zijn wij gerechtigd alle schade die wij dientengevolge lijden en nog zullen lijden op u te verhalen. 

Mocht u tijdens het bezoek van onze website enige persoonsgegevens tegenkomen, dan dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruikt, alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. Telesur is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

De website van Telesur kan links naar websites of webpagina's van derden bevatten. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van deze websites, en zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, voortvloeiend uit het bezoeken, raadplegen en/of gebruiken van websites van derden. Wanneer derden op hun website verwijzingen en/of links naar onze website opnemen, betekent dat geenszins dat wij instemmen met de inhoud van deze websites. Daarnaast is Telesur op geen enkele wijze aansprakelijk voor de op andere websites opgenomen verwijzingen en/of links naar onze website. 

Telesur is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, kosten, gevolgen en vorderingen (daaronder begrepen eventuele vorderingen van derden en alle daarmee gepaard gaande schade, kosten en gevolgen) die direct of indirect ontstaan en/of voortvloeien uit het gebruik van onze website of de inhoud daarvan. Indien en voor zover wij toch op enigerlei wijze aansprakelijk mochten zijn, dan is de aansprakelijkheid van Telesur voor indirecte schade in alle gevallen uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder meer verstaan geleden of te lijden gevolgschade en/of bedrijfsschade, omzetvermindering, gederfde winst en verlies van goodwill. 

Copyright

Alle inhoud van onze website - zoals informatie, afbeeldingen, illustraties, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software - zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten van de organisaties die Telesur vormen. Kopiëren, herhaling, verspreiding, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties is niet toegestaan zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Telesur. 

Vragen, opmerkingen, klachten of een (vermoeden van een) datalek?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Telesur, of vermoedt u een datalek? Dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Telesur: Clyde Fernandes, privacy@telesur.nl

Aanmelden
nieuwsbrief